Tuesday, January 12, 2016

ဇ ာ တ္ လို က္ ။ မင္းညြန္႔လိႈင္ဇ ာ တ္ လို က္

______________

ဘယ္သူေတြ
တေယာထိုးခ်င္လို႔လဲ  ၊

မီးသတ္ကားေတြ
အရူးမီးဝိုင္း ။

အမိႈက္ေလအမိႈက္
လက္ပတ္နဲ႔
လက္မွတ္နဲ႔ ။

အမိႈက္ေလအမိႈက္
ျပႆဒ္ေလာင္မယ္႔အမိႈက္
ေရႊျဖစ္ေငြျဖစ္အမိႈက္ ။

အမိႈက္ေလအမိႈက္
ေကာက္မယ္႔လက္နဲ႔
ေတာက္မယ္႔မီးနဲ႔ ။

အမိႈက္ေလအမိႈက္
ပင့္ေလစီးလို႔
လင္ေပ်ာက္ရွာလို႔
ၿပံဳးတေငြ႕ေငြ႕
ေလကို ေရးလို႔ ။         ။

                  မင္းညြန္႔လိႈင္